Werkgevers

Loondoorbetaling

Gezonde werknemers die met plezier werken zijn van groot belang voor u als werkgever. Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan preventie en verzuimbegeleiding. Verzuim kan niet alleen veel geld kosten vanwege uw loondoorbetalingsverplichting, het kan ook de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen.

Weet u hoeveel een zieke werknemer u per dag kost? Afhankelijk van een aantal factoren wordt uitgegaan van € 250,- tot soms wel € 400,- per dag. In de eerste twee jaar kunnen deze kosten oplopen van € 60.000,- tot soms wel € 80.000,-.

De sociale zekerheid blijft in beweging waardoor wetgeving omtrent verzuim, Ziektewet en WGA ook steeds complexer wordt. U bent als werkgever (financieel) gedurende 12 jaar verantwoordelijk. Dit brengt veel verplichtingen maar ook kansen en uitdagingen met zich mee.

Eigenrisicodrager

De financiering en de uitvoering van de Ziektewet en de WGA kan op twee manieren worden geregeld. Via het UWV of door uzelf als eigenrisicodrager. Eigenrisicodrager worden is eigenlijk alleen opportuun als de totale loonsom meer bedraagt dan 2 tot 2,5 mln euro. Eigenrisicodragerschap betekent namelijk dat u er als werkgever voor kiest om verantwoordelijk te blijven voor (ex-)werknemers waar u de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet (meer) voor heeft. De financieringskeuze bepaalt verder niet alleen de mate van verantwoordelijkheid, maar ook de mate waarin u als werkgever invloed kan uitoefenen op het 12-jaarsrisico. Kiest u ervoor om eigenrisicodrager te zijn? Dan heeft u de re-integratie zélf in de hand en kunt u uw zieke werknemers actiever begeleiden. Zo kunt u invloed blijven uitoefenen op uw verzuim(kosten).

Ziektewet

ENgage Werkgeversadvies helpt werkgevers die gekozen hebben om eigenrisicodrager te zijn. Dit betekent onder andere voor de Ziektewet:

  • Vaststellen van het recht hoogte en de duur van de uitkering
  • Onze partner VCSW betaalt de uitkering aan uw ex-medewerker
  • Begeleiden van uw ex-medewerker, met in achtneming van de verplichtingen die de wetgeving met zich meebrengt.
Ziektewet

WIA

Ook voor de WIA activeren en ondersteunen we werkgevers. Iedere werkgever heeft namelijk te maken met werknemers die ziek worden. En uit onderzoek is gebleken dat in 80% van de situaties de werkgever dit prima zelf kan oplossen. Maar soms vraagt u zich af of het allemaal wel goed verloopt. Dan is het fijn om met een casemanager de lopende zaken door te spreken. Wij kunnen u bijstaan met raad en daad. En wanneer iemand uiteindelijk toch instroomt in de WGA nemen we de uitvoering hiervan over. Dit betekent het begeleiden en activeren van de WGA-gerechtigde en het bewaken van (wettelijke) termijnen.