Wet verbetering poortwachter

Het wettelijk kader

 

De Wet verbetering poortwachter is ingevoerd met het doel om zieke werknemers zo snel mogelijk terug te laten keren naar hun werk. Deze wet vereist dat zowel werkgever als werknemer zich, in samenwerking met de arbodienst of de bedrijfsarts, inzetten voor de re-integratie van de betrokken werknemer. Het uitgangspunt is dat door snel en effectief in te grijpen, het verzuim verkort kan worden. 


Wat staat in de Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter speelt een belangrijke rol binnen de Nederlandse arbeidswetgeving, door heldere verplichtingen op te leggen aan zowel werkgevers als werknemers bij het re-integreren van zieke werknemers. Enkele belangrijke aspecten zijn:

 • Samenwerking: Een belangrijke voorwaarde is de samenwerking tussen werkgevers, werknemers, en arbodiensten om de re-integratie van de zieke werknemer te versnellen.
 • Loondoorbetalingsverplichting: Werkgevers zijn verplicht om gedurende twee jaar ten minste 70% van het laatstverdiende salaris van de zieke werknemer door te betalen. Indien niet aangetoond kan worden dat er voldoende inspanningen zijn verricht conform de Wet verbetering poortwachter om re-integratie te realiseren, kan een verlengde loondoorbetalingsplicht voor een derde jaar worden opgelegd.
 • Plan van aanpak en re-integratiedossier: Voor de re-integratie moet een plan van aanpak worden opgesteld, dat wordt bijgehouden in een specifiek re-integratiedossier.
 • Voortdurende evaluatie: Het is noodzakelijk de voortgang van de re-integratie regelmatig te evalueren en, indien nodig, aanpassingen te maken.


Deze wet onderstreept de gezamenlijke verantwoordelijkheid en vereist actieve betrokkenheid van alle partijen in het proces van re-integratie.

Wat zijn de stappen in de Wet verbetering poortwachter - 1e jaar ziekte

Werkgevers en werknemers hebben verschillende verplichtingen voor de wet, die al beginnen in de week van de ziekmelding, ook wel verzuimmelding genoemd.

 • 1e Dag: Ziekmeldingsprocedure in gang zetten
  Zodra een werknemer zich ziek meldt conform het vastgestelde verzuimbeleid, moet u als werkgever deze melding overdragen aan uw arbodienst.
   
 • 6e Week: Uitvoering Probleemanalyse
  Binnen zes weken na ziekmelding vereist de Wet verbetering poortwachter een door de bedrijfsarts opgestelde Probleemanalyse. Hierin stelt de bedrijfsarts de werkmogelijkheden en werkbeperkingen vast en adviseert over de re-integratie. Dit document, de basis voor het Re-integratieplan, helpt bij de evaluatie door het UWV van de inspanningen voor werkhervatting. Bij verschillen over de aanpak, biedt een UWV deskundigenoordeel uitkomst, met respect voor medische privacy.
   
 • 8e Week: Samenstelling van het Re-integratieplan
  Gebaseerd op de Probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts werkt u samen met uw werknemer aan het opstellen van het Re-integratieplan. Hierin worden doelstellingen en de middelen voor het re-integratieproces vastgesteld, wie wat wanneer zal ondernemen. Ook wijst u een casemanager aan die het plan monitort en begeleidt, bij voorkeur een interne medewerker.

  Het Re-integratieplan wordt opgesteld binnen twee weken na het ontvangen van de Probleemanalyse en het advies. Dit plan is echter niet statisch; minimaal elke zes weken dient de voortgang besproken te worden en, indien nodig, het plan aangepast te worden op advies van de bedrijfsarts. De werkgever zorgt ervoor dat de bedrijfsarts periodiek overlegt met de werknemer over diens voortgang.
   
 • 42e week: Melding langdurig verzuim aan het UWV
  De melding van langdurig verzuim wordt ingediend bij het UWV.
   
 • 50 - 52e Week: Evaluatie na het eerste ziektejaar
  Rond de tijd dat een werknemer bijna een jaar ziek is, voltooit u samen de jaarlijkse evaluatieformulieren van het UWV. 
Wat zijn de stappen in de Wet verbetering poortwachter - 1e jaar ziekte

Wat zijn de stappen in de Wet verbetering poortwachter - 2e jaar ziekte

 • 87e Week: Indienen re-integratieverslag
  Indien de werknemer na 91 weken de werkzaamheden nog niet heeft kunnen hervatten, is het uw verantwoordelijkheid om een re-integratieverslag samen te stellen voor de WIA-aanvraag. Dit verslag, opgesteld door de bedrijfsarts, werkgever en werknemer, biedt een terugblik op het re-integratieproces binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan qua privacy.
   
 • 91e Week: Formulier eindevaluatie
  Het formulier eindevaluatie moet door zowel werkgever als werknemer worden ingevuld. De voortgang en status van de re-integratie wordt hierin weergegeven. 
   
 • 93e Week: Beoordeling voor WIA-uitkering
  Het UWV evalueert het re-integratieverslag om te bepalen of er voldoende inspanning is geleverd om toetreding tot de WIA te voorkomen. Uw werknemer wordt tevens opgeroepen voor een WIA-beoordelingsgesprek. Deze procedure benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer in het streven naar een doeltreffende terugkeer naar de arbeidsmarkt.
   
 • 104e Week: Einde loondoorbetaling | Start WIA-uitkering
  Na 104 weken ziekte zorgt UWV voor een WIA-uitkering. In de regel volgt dan ontslag. Voorwaarde is wel dat werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht.
Wat zijn de stappen in de Wet verbetering poortwachter - 2e jaar ziekte

Wat als een werkgever of werknemer zich niet aan de Wet verbetering poortwachter houden?

Werkgever

Als een werkgever zich niet houdt aan de vereisten van de Wet verbetering poortwachter, riskeert deze een verlengde loondoorbetalingsverplichting, waarbij de werkgever mogelijk verplicht wordt het loon van de zieke werknemer tot een derde jaar te voldoen, in plaats van de wettelijke twee jaar.

Deze maatregel is bedoeld om werkgevers te motiveren actief bij te dragen aan het herstel en de werkhervatting van hun werknemers. Verder kunnen er, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de nalatigheid van de werkgever, ook andere consequenties volgen. Dit kan variëren van boetes tot aan het moeten financieren van aanvullende re-integratie-inspanningen buiten de normale termijn. 

Werknemer

Wanneer een werknemer de verplichtingen niet nakomt kan dit serieuze financiële gevolgen hebben.  De wet vereist nl. actieve deelname van de werknemer aan het re-integratieproces. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot aanpassingen in de uitbetaling van ziektegeld, zoals een verlaging of zelfs stopzetting ervan.

De sancties zijn bedoeld om te waarborgen dat werknemers meewerken aan hun eigen herstelproces en aan de activiteiten gericht op hun terugkeer naar passend werk. Dit kan onder meer inhouden dat werknemers moeten meewerken aan aangeboden behandelingen, gesprekken met de bedrijfsarts bijwonen en beschikbare passende arbeid accepteren. 

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter?

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter ligt bij zowel de werkgever als de werknemer. De wet benadrukt de gedeelde verantwoordelijkheid in het re-integratieproces. Hier zijn de hoofdverantwoordelijken:

 • De werkgever: De werkgever speelt een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van ziekteverzuim en moet actief stappen ondernemen voor re-integratie, waaronder het opstellen van een re-integratieplan.
 • De werknemer: Werknemers hebben de verantwoordelijkheid om mee te werken aan hun re-integratie, waaronder het accepteren van passende werkzaamheden.
 • Arbodienst of bedrijfsarts: Deze professionals ondersteunen het re-integratieproces door medisch advies te geven en helpen bij het opstellen van het plan van aanpak.
 • UWV: Het UWV treedt op als toezichthouder en beoordelaar van de re-integratie-inspanningen en kan sancties opleggen bij nalatigheid. 


Het is noodzakelijk dat alle partijen met elkaar communiceren en samenwerken om een succesvolle re-integratie te kunnen waarborgen.

Hoe kan ENgage-werkgeversadvies u helpen?

Wij begrijpen dat u niet elke dag te maken heeft met verzuim. Daarom hebben we een handig stappenplan voor u ontwikkeld. In dit stappenplan kunt u in één oogopslag zien welke actie van de Wet verbetering poortwachter u moet ondernemen. Snel en adequaat handelen kan een groot verschil maken. De eerste twee verzuimjaren zijn immers van groot belang. In deze jaren is de kans namelijk het grootst dat uw medewerker weer aan het werk gaat. Het stappenplan download u hieronder. 

Verder kunt u van onze dienstverlening gebruik maken ingeval van: 

 • Ziektewet- en WGA-begeleiding.
 • Langdurige verzuimdossiers of stagnatie in het re-integratieproces. Wij bieden een dossieranalyse aan om te controleren of uw dossier poortwachterproof is en om te kijken of er geen kansen worden gemist. Zo fungeren wij als een extra paar ogen die meekijkt in (complexe) dossiers.
 • Complexe casussen of als u ontevreden bent over de inzet van uw arbodienst. Heeft u het vermoeden dat u het 3e jaar loon moet doorbetalen? Schakel dan ENgage in om uw dossier tijdig te repareren en een loonsanctie te voorkomen.
 • Als u uw verzuimprotocol of verzuimbeleid onvoldoende op orde heeft of als u uw verzuimmodel onder de loep wilt nemen. ENgage kijkt samen met u wat er aangepast kan worden om verzuim te reduceren binnen uw organisatie. 

Download uw stappenplan

Download hier het stappenplan Wet verbetering poortwachter. Dit stappenplan helpt u om tijdig de juiste stappen te zetten bij ziekteverzuim, van de eerste ziektedag tot de re-integratie. 

Download hier uw stappenplan
Download uw stappenplan

Veelgestelde vragen

Is een plan van aanpak een vereiste bij de Wet verbetering poortwachter?

Ja, dat is verplicht. Het niet op tijd hebben van een plan van aanpak of een bijstelling ervan kan leiden tot een loonsanctie wanneer de WIA-aanvraag wordt ingediend.

Moet een werkgever zich houden aan de Wet verbetering poortwachter?

Volgens de Arbowet moet elke werkgever een overeenkomst hebben met een arbodienst. Dit kan geregeld worden via een vangnet- of maatwerkregeling. Wanneer een werknemer niet kan werken door ziekte, is de werkgever verplicht om de stappen van de Wet verbetering poortwachter te volgen.

Wat houdt Wet verbetering poortwachter in?

Deze wet pakt langdurig ziekteverzuim aan. Het verplicht werkgever en werknemer om samen met een arbodienst of bedrijfsarts actief te werken aan de terugkeer van de zieke werknemer naar het werk.